Działania informacyjno-konsultacyjne
Projekt budowy Drogowej Trasy Średnicowej
na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Konsultacje > Wstęp

Konsultacje społeczne to moment w życiu publicznym, w którym wszyscy mogą uczestniczyć i wyrazić swoje zdanie na temat projektu, zanim zostanie on opracowany w szczegółach.
Konsultacje społeczne przeprowadzane z inicjatywy Inwestora są poprzedzone działaniami informacyjnymi, dlatego nazywamy je działaniami informacyjno-konsultacyjnymi.

Przedmiot działań informacyjno - konsultacyjnych

„Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna", działając w imieniu i na rachunek Województwa Śląskiego, wykonuje działania niezbędne dla wybudowania oczekiwanej przez mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego „Silesia" - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice.
Obecnie w przygotowaniu są dwa etapy budowy DTŚ w Zabrzu (odcinki Z3-Z4) i Gliwicach (odcinki G1-G2).
Inwestor dąży do tego, aby wszelkie wątpliwości i kwestie sporne, związane z przebiegiem Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze - Gliwice, rozstrzygać na etapie planowania inwestycji.

Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, regulują przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
W celu umożliwienia zainteresowanej społeczności - jeszcze przed wszczęciem postępowania administracyjnego - zapoznania się z planowaną inwestycją i jej wariantami, przeprowadzane są działania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2).

Główne cele działań informacyjno-konsultacyjnych to:

 • Poinformowanie społeczeństwa o planowanym przedsięwzięciu
 • Prezentacja wariantowego przebiegu DTŚ na obszarze miast: Gliwice i Zabrze
 • Stworzenie wszystkim zainteresowanym stronom możliwości zgłoszenia opinii, uwag oraz wniosków
 • Uzyskanie informacji o możliwych konfliktach społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem
 • Umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne, wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego, uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron

Do kogo skierowane są działania informacyjno-konsultacyjne?

Działania informacyjno-konsultacyjne są przede wszystkim dedykowane mieszkańcom Zabrza i Gliwic, w tym właścicielom i użytkownikom terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją.

 

Dlaczego, gdzie, jak i kiedy zbudować Drogową Trasę Średnicową na odcinku Zabrze - Gliwice?

Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) została pomyślana, jako podstawowy element układu drogowego dla centralnej części Górnego Śląska od Katowic do Gliwic. Zadaniem DTŚ jest zbieranie i kanalizowanie ruchu wewnątrzaglomeracyjnego, przez co odciąża się sąsiednie ulice, zwykle nieprzystosowane do przenoszenia wielkiego ruchu.
Planowana budowa DTŚ na odcinku Zabrze - Gliwice ma służyć wpięciu Gliwic i Zabrza do obecnie budowanej i już istniejącej DTŚ na odcinku Zabrze - Katowice oraz ułatwić powiązanie miejskich układów dróg z autostradami A1, A4.

Dotychczasowe prace nad przebiegiem DTŚ przez obszar Zabrza i Gliwic sprowadzały się do rozwiązań w ramach korytarza wyznaczonego już w latach 70-tych ubiegłego wieku. Zmiany w zasadach projektowania nowych ciągów komunikacyjnych i konieczność opracowania wariantowych rozwiązań oraz kontrowersje wokół funkcji, jaką ma pełnić ta trasa w Gliwicach - szczególnie w kontekście prowadzenia ruchu tranzytowego - wywołały potrzebę bardziej szczegółowego przeanalizowania możliwości poprowadzenia DTŚ innymi niż dotychczas śladami.
W lutym 2009r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "Inkom" S.C. zakończyło I etap prac nad Uproszczonym Studium przebiegu DTŚ od węzła De Gaulle'a do drogi krajowej DK 88.

Warianty przebiegu DTŚ na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Przygotowane w ww. opracowaniu warianty, po wstępnej ocenie, zostały poddane wielokryterialnej analizie, która doprowadziła do wyboru racjonalnych 4 wariantów (w tym 2 podwarianty), które obecnie zostają przedstawione do dyskusji społecznej.

Warianty wyodrębniono dążąc do zachowania podstawowych założeń polegających na:

 • doprowadzeniu ruchu do drogi krajowej DK 88
 • zachowaniu parametru drogi głównej ruchu przyśpieszonego (GP) na całym przebiegu trasy
 • zachowaniu przekroju 2x3 (tzn. 2 jezdnie po 3 pasy ruchu ), 2x2 (tzn. 2 jezdnie po 2 pasy ruchu), (1x4) (tzn. 1 jezdnia 4 pasy ruchu) na całej trasie
 • zachowaniu bezkolizyjności ciągu głównego
 • zachowaniu funkcji doprowadzającej i wyprowadzającej ruch z centrum Gliwic.

Wariant 1 - prowadzący projektowaną DTŚ na obszarze Gliwic o parametrach:

 • drogi głównej G1x4 - na odcinku od węzła z DK88 do ul. Królewskiej Tamy,
 • drogi głównej G2x2 - na odcinku od ul. Królewskiej Tamy do ul. Kujawskiej,
 • drogi głównej ruchu przyspieszonego GP2x3 - na odcinku od ul. Kujawskiej do granicy z miastem Zabrze.

W strefie centrum miasta Gliwic przewiduje się poprowadzenie DTŚ w tunelu o długości ~493 m.

Wariant 1 ma dwa podwarianty:
Podwariant 1A - jest wariantem podstawowym, w którym na terenie miasta Zabrze zaprojektowano węzeł „Roosevelta", ułatwiający skomunikowania DTŚ ze wschodnimi dzielnicami gliwickimi, głównie Sośnicą, oraz Osiedlem Wyzwolenia w Zabrzu. Długość trasy: 11,10 km
Podwariant 1B - trwające analizy wskazują, iż realizacja węzła „Roosevelta" może być utrudniona, stąd opracowano również podwariant trasy, gdzie na odcinku od węzła z A1 do węzła z ul. De Gaulle'a DTŚ nie jest skomunikowana z układem drogowym Zabrza. Długość trasy: 11,08 km

Wariant 2 - prowadzący projektowaną DTŚ w tym samym śladzie co w Wariancie 1, jednak drogą o obniżonych parametrach na odcinku od węzła z DK88 do węzła z projektowaną Wschodnią Obwodnicą Centrum miasta Gliwice. Projektowana DTŚ na wskazanym odcinku będzie miała charakter drogi jednojezdniowej o parametrach drogi Z1x2. Na odcinku od węzła z projektowaną Obwodnicą Centrum do węzła De Gaulle'a projektowana DTŚ będzie miała parametry drogi GP2x2 (GP2x3), tak jak w Wariancie 1. Długość trasy: 11,11 km

Wariant 3 - prowadzący projektowaną DTŚ o parametrach drogi GP2x2 (GP2x3), od węzła z DK88 na ulicy Toszeckiej w Gliwicach do węzła De Gaulle'a w Zabrzu. W stosunku do Wariantu 1 i 2 zmieniono lokalizację węzła projektowanej DTŚ z DK88, który w Wariancie 3 wypada w miejscu skrzyżowania DK88 z ulicą Toszecką. Na odcinku od węzła z ul. Śliwki przebieg projektowanej trasy w śladzie ulic Śliwki, Świętojańskiej, Opolskiej, Dąbrowskiego i dalej wzdłuż ulic Franciszkańskiej i Robotniczej do węzła z Autostradą A1, kończąc na węźle De Gaulle'a w Zabrzu. Długość trasy: 10,72 km

Wariant 4 - prowadzący projektowaną DTŚ o parametrach drogi GP2x2 (GP2x3), od węzła z ulicą DK88 na ulicy Okulickiego w Gliwicach następnie południowymi dzielnicami miasta Gliwice, do węzła z ul. Pszczyńską gdzie skręca na północ do węzła z projektowaną Obwodnicą Centrum, dalej na wschód do węzła z Autostradą A1. Swój przebieg kończy na węźle De Gaulle'a w Zabrzu. Długość trasy: 15,17 km


Wykonano wielokryterialne porównanie wariantów (kryteria techniczne, ruchowe, urbanistyczne, społeczne i kosztowe), które wykazało że najkorzystniejszy jest wariant 1/A i B/ (8,54 pkt), następnie wariant 2 (6,92 pkt). Wariant 4 (4,14 pkt) i wariant 3 (2,30 pkt) są znacznie mniej korzystne (vide Dokumentacja inwestorska > Część opisowa > I. Opis z częścią tabelaryczno-graficzną > Tabela str. 32).

W celu szerszego zapoznania się z projektem, zapraszamy Państwa do działu Dokumentacja.


Państwa opinie

Od 16 września do 16 października 2009 r. trwały konsultacje społeczne. Każdy mógł się wypowiedzieć na temat projektu budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2).
Zachęcaliśmy Państwa do zapoznania się z projektem i wypełnienia Ankiety na temat projektowanych wariantów przebiegu DTŚ na odcinku Zabrze - Gliwice.

Opinie otrzymane od Państwa za pomocą elektronicznego formularza „Ankieta"  

Co po działaniach informacyjno-konsultacyjnych?

Zgłoszone przez Państwa opinie i postulaty, będą przeanalizowane przez Projektantów oraz Inwestora i w przypadkach uzasadnionych pod względem technicznym, ekonomicznym i społecznym, zostaną uwzględnione.
Po zakończeniu działań konsultacyjnych zostanie opracowany Raport z działań informacyjno - konsultacyjnych. Raport Inwestor dołączy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Raport z działań informacyjno - konsultacyjnych został udostępniony w dziale Dokumentacja > Podsumowanie działań.

Serwis www.ikonsultacje-dts.pl będzie dostępny do 2012 r.

Wybór wariantu przebiegu DTŚ na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)

Przeprowadzone działania informacyjno-konsultacyjne mogą mieć wpływ na wybór wariantu wskazanego przez Inwestora we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
Decyzja środowiskowa będzie wynikiem postępowania administracyjnego, w ramach którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Postępowanie, o którym mowa wyżej prowadzone będzie z udziałem społeczeństwa, niezależnie od obecnych działań informacyjno - konsultacyjnych.

Organ wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

 1. opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 2. ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 3. wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

Przewidywany termin realizacji inwestycji

Wybudowanie odcinka Zabrze - Gliwice planowane jest do 2014 r. Termin ten uzależniony jest w znacznej mierze od uzyskania wymaganych w procesie przygotowania inwestycji decyzji administracyjnych oraz od poziomu finansowania.