Działania informacyjno-konsultacyjne
Projekt budowy Drogowej Trasy Średnicowej
na odcinku Zabrze (Z3-Z4) - Gliwice (G1-G2)
Media > Informacje prasowe

Poniżej prezentujemy informacje prasowe.


Zakończono działania informacyjne na temat wariantów przebiegu DTŚ w Gliwicach i w Zabrzu

Katowice, 19.10.2009

W dniu 16.10.09 zakończyła się miesięczna kampania informacyjno-konsultacyjna na temat przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach i w Zabrzu.

Głównymi celami kampanii prowadzonej przez DTŚ S.A. było:

 • poinformowanie społeczeństw Gliwic i Zabrza o planowanym przedsięwzięciu oraz o wariantowanym przebiegu DTŚ na terenie obu miast,
 • stworzenie wszystkim zainteresowanym możliwości zgłoszenia opinii, wniosków oraz uwag do proponowanych rozwiązań,
 • uzyskanie informacji o możliwych konfliktach społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 • umożliwienie projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór, na podstawie zgromadzonych danych, optymalnego rozwiązania projektowego, uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Podsumowaniem kampanii będzie raport, który zostanie wykorzystany w ramach oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Już dziś jednak, na podstawie informacji ze spotkań oraz ze strony internetowej można stwierdzić, że założone cele konsultacji zostały osiągnięte.

O inwestycji oraz o konsultacjach społecznych informowano szeroko, za pośrednictwem kilku kanałów. Oprócz 38 tysięcy ulotek rozkolportowanych na terenie Zabrza i Gliwic, zamieszczono 4 ogłoszenia w prasie oraz skierowano 85 zaproszeń do organizacji społecznych, pozarządowych, stowarzyszeń gospodarczych i instytucji. Wszyscy zainteresowani mieli dostęp do kompletnej dokumentacji prezentowanych wariantów przebiegu DTŚ poprzez serwis www.ikonsultacje-dts.pl. Z tej możliwości skorzystało ponad 7000 użytkowników. Szczegółowe założenia prezentowanych wariantów wraz z kompletną dokumentacją prezentowano na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. W czterech spotkaniach dla organizacji społecznych, pozarządowych, stowarzyszeń gospodarczych i instytucji wzięło udział łącznie 79 osób, natomiast w dwóch spotkaniach otwartych z mieszkańcami Zabrza i Gliwic około 200 osób.

W serwisie internetowym, w punktach konsultacyjnych oraz na spotkaniach informacyjnych udostępniano mieszkańcom Gliwic i Zabrza ankietę, w której mogli oficjalnie zająć stanowisko w sprawie budowy DTŚ w proponowanych wariantach. Według wstępnych danych w ankiecie wzięło udział ok. 2100 respondentów.

Wyniki w Zabrzu:

 • wariant 1A - 86,46 % respondentów,
 • wariant 1B - 10,04 %
 • żaden - 3,51 %.

W Gliwicach:

 • wariant 1AB - 83,57 %
 • wariant 2 - 6,92 %
 • wariant 3 - 2,07 %
 • wariant 4 - 3,79 %
 • żaden - 3,65 %.

Informacja przekazywana podczas spotkań obejmowała nie tylko ilustrację przebiegu oferowanych wariantów oraz ich skutków, ale także wyjaśnienie uwarunkowań, jakie należy uwzględnić przy rozwiązywaniu problemów budownictwa drogowego w Gliwicach i Zabrzu. Wyjściowym założeniem podkreślanym przy prezentacji poszczególnych wariantów było przyjęcie, że w czasie zakończenia budowy DTŚ będzie funkcjonowała ukończona do tego czasu autostrada A-1. Uzasadnieniem budowy DTŚ jest głównie fakt, że Gliwice i Zabrze nie są swobodnie zawieszonymi na mapie Śląska, lecz bezsprzecznie powiązanymi z metropolią. Według analiz 80% wymiany ruchu pojazdów z obszarów Gliwic i Zabrza nakierowanych jest na metropolię, a jedynie 20% na pozostałe trzy kierunki. Dlatego w budowie DTŚ konieczne jest uwzględnienie największych przemieszczeń komunikacyjnych na osi linii wschód - zachód konurbacji śląskiej (GZZM „SILESIA"). Inwestor oraz inżynierowie podkreślali w trakcie konsultacji, że trasa średnicowa nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów komunikacyjnych Zabrza i Gliwic. Obecny układ dróg w tych miastach jest wysoce niewystarczający dla aktualnych potrzeb, nie wspominając o perspektywach. Z tego punktu widzenia DTŚ nie jest konkurencją dla planowanych inwestycji drogowych w miastach, w tym dla wewnętrznych obwodnic. Prezentując warianty podkreślono fakt, że DTŚ będzie głównie obsługiwała ruch wewnętrzny i dojazdowo-wyjazdowy.

Wszystkie opinie i wnioski zgłoszone przez uczestników, zarówno w czasie konsultacji, w ankietach, jak i formie pisemnej i ustnej, zostaną uporządkowane, a na ich podstawie zostaną sformułowane wnioski.

Główne postulaty, które pojawiły się w opiniach i wnioskach formalnych dotyczyły:

 • jak najszybszego rozpoczęcia budowy DTŚ ze względu na coraz gorszy stan dróg w obydwu miastach
 • kontynuacji projektowania i budowy DTŚ w przebiegach ustalonych przed laty
 • na odcinku śródmiejskim w Gliwicach wykorzystania możliwości maksymalnego wydłużenia tunelu i zadbania o dopracowanie urbanistyczno-architektoniczne „wtapiania" trasy w strukturę miasta
 • w Zabrzu uzupełnienia wariantu 1B o węzeł z ul. Roosevelta.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne nie ujawniły nowych źródeł konfliktów społecznych wśród mieszkańców Gliwic i Zabrza. Główne źródła koncentrują się wokół organizacji i środowisk, które zgłaszały swoje krytyczne wobec projektu uwagi przed rozpoczęciem spotkań, a które opowiadają się za całkowitym zaniechaniem budowy Drogowej Trasy Średnicowej. Wspomniane grupy dopuszczają ewentualną budowę DTŚ wyłącznie w wariancie 2 (drogi o niższych parametrach) lub postulują zakończenie budowy na węźle z autostradą A-1. W opozycji do protestujących przeciwko budowie DTŚ pojawiły się natomiast organizacje wypowiadające się oficjalnie za budową w sposób zgodny z planami miejscowymi. Jedna z takich grup uruchomiła serwis internetowy zwolenników DTŚ, w którym argumentuje zasadność budowy tej drogi w Gliwicach. Pisemne poparcie dla budowy DTŚ wyrazili też rektor Politechniki Śląskiej, Centrum Onkologii, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice, Rady Osiedli Sikornik i Wójtowa Wieś oraz zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury. Kolejnym krokiem w przygotowaniu inwestycji będzie opracowanie raportu, w którym zostaną wykorzystane wszystkie zgromadzone informacje.

Proponowane warianty przebiegu DTŚ oceniane będą także pod względem oddziaływania na środowisko. Wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie można sporządzić po zakończeniu tego etapu czyli na początku 2010 roku. Wówczas będzie możliwa ponowna ocena społeczna projektu, jednak przeprowadzeniem takich konsultacji zajmie się, w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Dodatkowe informacje:

 • Danuta Żak, DTŚ SA
  Tel. 0 609 699 020, dzak@dts-sa.pl
 • Urszula Podraza, Wenecja PR
  Tel. 0 609 238 235, ula@wenecja.com.pl

Przedstawiciele rad gliwickich osiedli mówią TAK dla DTŚ


Katowice, 8.10.2009r.

Na wtorkowym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w Gliwicach w sprawie wariantów DTŚ przedstawiciele rad gliwickich osiedli, radni miasta oraz radni młodzieżowej rady opowiedzieli się za budową DTŚ.

Drugie spotkanie konsultacyjne w ramach kampanii prowadzonej przez DTŚ S.A. przebiegło pod znakiem merytorycznej dyskusji nad konsekwencjami zaproponowanych wariantów przebiegu DTŚ oraz zaowocowało deklaracjami poparcia dla budowy Drogowej Trasy Średnicowej ze strony zaproszonych przedstawicieli rad osiedli. W części panelowej spotkania uczestnicy zadawali projektantom i przedstawicielom inwestora pytania dotyczące sposobów klasyfikacji ruchu w Gliwicach w perspektywie następnych kilku lat, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa DTŚ oraz oddziaływania poszczególnych wariantów na stan budynków w centrum miasta.
W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, którzy wyrazili pisemne poparcie dla budowy DTŚ. Głos młodzieży w tej sprawie jest bardzo ważny, bo to my będziemy jeździć tymi drogami za kilka lat. Zależy nam na rozwoju miasta, dlatego jednoznacznie deklarujemy poparcie dla jak najszybszej budowy Drogowej Trasy Średnicowej i opowiadamy się za wariantem pierwszym - powiedział Petros Tovmasyan, przewodniczący gliwickiej MRM, przekazując władzom spółki DTŚ S.A. uchwałę w tej sprawie. Uchwały popierające budowę DTŚ w wariancie pierwszym podjęły także rady osiedli Sikornik, Wójtowa Wieś oraz Kopernik.
Przedstawiciele rad osiedli Ligota Zabrska, Ostropa, Trynek oraz Sośnica, które nie podjęły pisemnych uchwał na temat proponowanych wariantów, deklarowali we własnym imieniu poparcie dla DTŚ w wariancie pierwszym. Pozytywnie o rozwiązaniach proponowanych w wariancie pierwszym wypowiadali się również przedstawiciele Rady Miejskiej. Krytycznie do wariantu pierwszego odniosła się Katarzyna Lisowska, reprezentująca Radę Osiedla Śródmieście. W pisemnym oświadczeniu złożonym na ręce przedstawiciela DTŚ wyraziła krytyczną opinię na temat zaproponowanych dla Gliwic rozwiązań komunikacyjnych. W ustnym komentarzu wyrażonym w dyskusji panelowej wyraziła warunkową zgodę na drugi wariant.
Na czwartek zaplanowano ostatnie z zaplanowanej w Gliwicach serii spotkań informacyjno - konsultacyjnych. Tym razem przedstawiciele inwestora oraz eksperci będą odpowiadać na pytania mieszkańców Gliwic. W konsultacjach społecznych zainicjowanych przez DTŚ S.A. wzięli udział dotychczas przedstawiciele gliwickich organizacji społecznych, rad osiedli, radni miejscy oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także reprezentanci lokalnych organizacji gospodarczych. W piątek spotkania konsultacyjne na temat proponowanych wariantów przebiegu DTŚ ruszają w Zabrzu.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w Gliwicach 

Katowice, dnia 6.10.2009r.

W dniu 5.10.2009 r. w Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne. Wzięli w nim udział przedstawiciele gliwickich organizacji społecznych, takich jak: Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach, Stowarzyszenie „Nasz Trynek", Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic WDG, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, Europejska Unia Kobiet Oddział Gliwice oraz Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic. Uczestnicy mieli okazję zadać projektantom Drogowej Trasy Średnicowej pytania na temat dokumentacji udostępnionej przez inwestora oraz wyrazić swoją opinię na temat proponowanych wariantów przebiegu DTŚ.
W pierwszej części spotkania zaprezentowano ideę konsultacji społecznych oraz zasady obowiązujące w trakcie konsultacji. Przedstawiciel DTŚ S.A. Arkadiusz Dunaszewski wprowadził wszystkich zgromadzonych w historię Drogowej Trasy Średnicowej oraz wyjaśnił prawne uwarunkowania budowy tej trasy. „DTŚ jest rozwiązaniem komunikacyjnym nie tylko dla mieszkańców Gliwic, ale przede wszystkim dla całej aglomeracji katowickiej" - przekonywał dyrektor Arkadiusz Dunaszewski. Jan Gregorowicz, reprezentujący firmę INKOM S.C., projektującą DTŚ, przedstawił szczegółowo proponowane warianty przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej, a także zaprezentował wyniki analiz oraz symulacje ruchu samochodowego do roku 2025 w odniesieniu do wszystkich czterech proponowanych wariantów.
W drugiej części spotkania odbyła się debata na temat zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych w ramach DTŚ. Uczestnicy spotkania pytali m.in. o przebieg wariantów 1 i 2, funkcję i założenia Drogowej Trasy Średnicowej oraz uwzględnienie w planach DTŚ przyszłych inwestycji na terenie Gliwic.

Mieszkańcu, dowiedz się więcej o DTŚ

Katowice, 16.09.2009r.

Specjalny serwis internetowy, punkty konsultacyjne, spotkania to elementy kampanii informacyjnej na temat gliwicko-zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Mieszkańcy poznają proponowane warianty przebiegu odcinków Z3 i Z4 oraz G1 i G2. Będą też mogli wyrazić swoje opinie na temat proponowanych rozwiązań. Prowadzone przez DTŚ SA działania potrwają miesiąc - do połowy października.

Na potrzeby kampanii została uruchomiona strona www.ikonsultacje-dts.pl. Będzie można na niej znaleźć m.in. dokumentację projektową, materiały informacyjne, relacje ze spotkań. Strona pozwala też na aktywny udział mieszkańców w procesie konsultacji. Za pośrednictwem ankiety będą mogli wyrazić swoje opinie na temat proponowanych wariantów trasy. Dla tych, którzy nie mają dostępu do Internetu przygotowano ankiety w wersji papierowej. Będzie je można wypełnić w punktach konsultacyjnych w Zabrzu i Gliwicach. Będzie to również okazja do zapoznania się z dokumentacją projektową.

Na październik inwestor zaplanował spotkania konsultacyjne: dwa w Zabrzu i cztery w Gliwicach. Podczas nich na pytania mieszkańców, przedstawicieli rad osiedli, organizacji społecznych i gospodarczych odpowiedzą projektanci i reprezentanci DTŚ SA. Wyjaśnią również wszelkie wątpliwości mogące pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji.

Ruszamy z konsultacjami na tym etapie inwestycji, choć nie jest to wymagane. Robimy to, bo zależy nam na dobrej komunikacji ze społecznością naszych miast - wyjaśnia Ireneusz Maszczyk, Prezes Zarządu DTŚ S.A. Przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko wymagają udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, które będzie prowadzone za kilka miesięcy. Korzystamy z doświadczeń europejskich i chcemy wszelkie wątpliwości i kwestie sporne rozstrzygnąć na etapie planowania inwestycji - dodaje prezes Maszczyk, przywołując m.in. konwencję z Aarhus oraz dyrektywy unijne.


Drogowa Trasa Średnicowa to podstawowy element górnośląskiej sieci drogowej. Projekt został zrealizowany częściowo na odcinku Zabrze-Katowice. Obecnie trwają prace nad dalszym przebiegiem trasy przez obszar Zabrza i Gliwic. Konieczność przygotowania wariantowych rozwiązań wynika z obowiązujących od ubiegłego roku przepisów, na postawie których wydawana jest tzw. decyzja środowiskowa (ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Zakończenie inwestycji planowane jest do roku 2014.

Punkty konsultacyjne (od 17 września do 16 października):

 • Zabrze:
  Lokalizacja: budynek Urzędu Miasta, ul. Wolności 286, sala 206
  Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-18:00

 • Gliwice:
  Lokalizacja: Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Studzienna 6
  Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-18:00


Harmonogram spotkań:

 • Gliwice:
  Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Studzienna 6
  05.10.2009 r. dla organizacji pozarządowych
  06.10.2009 r. dla rad osiedli
  07.10.2009 r. dla organizacji gospodarczych
  08.10.2009 r. dla mieszkańców

 • Zabrze:
  Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, sala 207
  09.10.2009 r. dla organizacji społecznych
  12.10.2009 r. dla mieszkańców

Dodatkowe informacje:

 • Danuta Żak, DTŚ SA
  Tel. 0 609 699 020, dzak@dts-sa.pl
 • Urszula Podraza, Wenecja PR
  Tel. 0 609 238 235, ula@wenecja.com.pl


KONSULTACJE SPOŁECZNE 1)

Czym są konsultacje społeczne?

Informowanie i zbieranie opinii. Te dwa elementy stanowią istotę konsultacji społecznych. Dzięki nim organizator zaznajamia się z poglądami, stanowiskiem,
a także propozycjami osób, których dotkną skutki jego działań. Zdobyta wiedza umożliwia mu poprawę jakości podjętych starań. Niemniej, może wiązać się z ich zaniechaniem. Z kolei zainteresowani w procesie konsultacji otrzymują możliwość wpływu na treść proponowanych rozwiązań. Forma konsultacji jest wykorzystywana przez różne instytucje - publiczne i pozarządowe. Może stanowić wymagany prawem proceder. Może też być wynikiem własnej inicjatywy organizatora.

Uzyskiwanie opinii a nie negocjacje

Proces konsultacji często błędnie utożsamia się ze współdecydowaniem. Jednak należy jasno i wyraźnie zaznaczyć, że konsultacje to nie negocjacje. Konsultacje to dyskusja, dzielenie się wiedzą, a do pewnego stopnia i władzą. Konsultacja zawiera w sobie wysłuchanie, dialog, debatę i analizę problemów dokonaną przez jej uczestników. Współdecydowanie zaś to podejmowanie wspólnej, kompromisowej
decyzji, za obustronną lub wielostronną zgodą.

Organizator powinien podkreślić, że jego celem jest uzyskanie opinii i że ostateczna decyzja zawsze przysługuje administracji publicznej. Przedstawione poglądy nie muszą zostać uwzględnione w konsultowanym dokumencie, bowiem odpowiedzialność za kształt i treść dokumentu poddanego konsultacji spoczywa na autorze dokumentu, a uwzględnienie przekazanych mu opinii nie jest jego obowiązkiem, a jedynie prawem - o ile uzna to za wskazane i cenne dla merytorycznej zawartości dokumentu bądź jego społecznej akceptacji.

Drabina partycypacji społecznej

Aby odróżnić konsultacje od innych form uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, proponuje się najczęściej „drabinę partycypacji", która obejmuje następujące „szczeble" społecznego zaangażowania:

 1. decyzja władz, instytucji, firm całkowicie jednostronna i samodzielna, bez informowania opinii publicznej;
 2. decyzja całkowicie jednostronna i samodzielna, ale poinformowanie opinii o podjętych decyzjach po ich podjęciu;
 3. decyzja całkowicie jednostronna i samodzielna, ale oprócz poinformowania opinii społecznej o podejmowanych decyzjach władza/instytucja/firma szeroko je uzasadnia, nakłaniając do ich akceptacji;
 4. przed podjęciem decyzji informacja o planach i przyjęcie do wiadomości pojawiających się opinii społecznych, z wykorzystaniem ich w mniejszym lub większym stopniu do zmiany treści decyzji;
 5. przed podjęciem decyzji aktywne zasięganie opinii poszczególnych obywateli (wybranych liderów, ekspertów), wysłuchania publiczne, badania opinii publicznej;
 6. przed podjęciem decyzji aktywne zasięganie opinii, konsultacje społeczne z różnymi grupami społecznymi i ich reprezentacjami (organizacjami) na podstawie wymogów prawa lub woli;
 7. przed podjęciem decyzji zasięganie opinii w ramach ustawowo powołanych przez państwo publicznych instytucji konsultacyjnych i opiniodawczych, których wysłuchanie ma charakter obowiązkowy;
 8. przed podjęciem decyzji współpraca z partnerami społecznymi (negocjacje, wspólne planowanie, osiąganie konsensusu) i wraz z nimi podejmowanie kompromisowej, wspólnej decyzji na przykład w formie porozumienia lub wspólnego programu;
 9. przekazanie podjęcia decyzji grupom lub partnerom społecznym i akceptacja tej decyzji, przy ewentualnej kontroli ich proceduralnej legalności i poprawności oraz zgodności treści decyzji z obowiązującym porządkiem prawnym

Organizator wobec partnerów społecznych

W konsultacjach uczestniczyć może każda grupa, przy czym jednakowe prawa
i obowiązki dotyczą podmiotów należących do poszczególnych kategorii partnerów społecznych. By konsultacje zostały przeprowadzone efektywnie organizatorowi powinno zależeć na sprawnym zorganizowaniu się partnerów społecznych. Działając w dobrej wierze, powinien sprzyjać organizowaniu się i zachęcać do tego. Jego obowiązkiem jest ochrona interesów słabiej zorganizowanych grup i organizacji społecznych oraz wspólnot terytorialnych o mniejszych zasobach organizacyjnych
i finansowych. Ważne też by zainteresowani czuli, że organizator traktuje ich zaangażowanie poważnie, a konsultacje priorytetowo. Urzędnicy nie powinni lekceważyć partnerów, okazywać im braku zainteresowania, czy wręcz wrogości. Zasada ta dotyczy zresztą obu stron. Uczestnicy procesu powinni w równym stopniu komunikować i odbierać informacje od pozostałych.


Co powinno cechować konsultacje?

Konsultacje powinny być proaktywne (wyprzedzające). Ich celem nie jest komunikowanie decyzji już podjętych. Proces musi być jawny, legalny
i dokumentowany na każdym etapie. Sporządzone pisma należy udostępniać uczestnikom, by mogli się do nich odwoływać, czy wnioskować o ich korektę. Prezentacja opinii powinna odbywać się w sposób rzetelny, odzwierciedlający rzeczywiste poglądy zainteresowanych. Starannie należy też rozpatrywać wszelkie argumenty, przedkładając interes ogólny nad interesy uczestników konsultacji. Proces powinien przebiegać kompleksowo, w sposób ciągły i harmonijny. Ważne by podejmowane działania zaplanowano odpowiednio wcześniej, a w trakcie koordynowała je osoba pełniąca istotną funkcję w instytucji organizującej. Wszystkie powyższe elementy mają zapewnić gwarancję zasad prawa, jawności i równości,
a tym samym zablokować wszelkie czynności lobbingowe.

Po co organizować konsultacje?

Zasadniczy cel konsultacji stanowi dotarcie do możliwie szerokiego audytorium
i chęć zapoznania się z jego opinią. Organizator analizując potrzeby i oczekiwania społeczeństwa ustala priorytety swojej działalności. Na ich podstawie opracowuje strategie i plany dalszego postępowania. Jednocześnie, przygotowanie konsultacji pozwala budować poparcie dla proponowanych rozwiązań. Wyrabia w uczestnikach poczucie współodpowiedzialności i współwłasności. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, a nieraz i do konsensusu. Często prowadzone konsultacje są wynikiem prawnych wymogów. Wówczas ich brak lub naruszenie któregoś z elementów procederu skutkuje odpowiednimi sankcjami.

Po co uczestniczyć w konsultacjach?

Uczestnikowi konsultacji umożliwia się wyrażenie „za lub przeciw" wobec analizowanego projektu. Zapoznanie go z wszelkimi informacjami i danymi dotyczącymi działań organizatora pozwala mu zweryfikować ich aktualność
i prawdziwość, ułatwia też rzeczową kontrargumentację. Zainteresowani mogą ocenić czy wybrana została najwłaściwsza forma rozwiązań. Ponadto, mogą dokonać oceny momentu wdrożenia projektu, czy wskazać na jego skutki uboczne dla życia społecznego lub gospodarczego. Równie ważne jest uzyskiwanie wiedzy o opiniach
i preferencjach grup i partnerów społecznych, ich interesach oraz stopniu poparcia dla rozważanych projektów.


1) Opr. na podstawie D. Długosz, J.J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005